Privacyverklaring

Privacyverklaring Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen

Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen neemt jouw privacy serieus.

Hoe ik met jouw gegevens om ga, lees je in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen

onderdeel van Kuis & van Eerd VOF, KvKnummer 75807971,

Mariënkroon 9

5235 BS ’s-Hertogenbosch

0618461190

marieke@mariekevaneerd.nl

www.mariekevaneerd.nl

Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in deze verklaring worden genoemd.

Marieke van Eerd is de Functionaris Gegevensbescherming van Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen, en te bereiken via marieke@mariekevaneerd.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen onder meer verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Je bedrijfsnaam en kvk-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek);
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website.
 • Andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan inloggegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marieke@mariekevaneerd.nl, dan verwijder ik deze informatie.

De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerk ik wel:

– Jouw (pas)foto bij het achterlaten van een recensie/review/aanbeveling. Deze lever jij mij dan zelf aan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Om contact met je te kunnen opnemen, als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over (wijzigingen van) mijn diensten.
 • Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
 • Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving.

Dit is op basis van de grondslagen:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst
 • Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
 • Gerechtvaardigd belang
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
 • Op basis van een wettelijke plicht.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is.
Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik zal een verwerkersovereenkomst sluiten met deze partijen om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen gebruikt functionele en technische cookies.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marieke@mariekevaneerd.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen; in te zien, te

corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

jouw persoonsgegevens door Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beheer in een computerbestand naar jou, of een door jou te noemen organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marieke@mariekevaneerd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indienen klacht

Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf.

Ik raad je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Marieke van Eerd | Online Leeromgevingen ga je akkoord met deze wijzigingen.